Fondat:

1864
Presedinte: Nicolae Văcăroiu
Sediu: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti
Site web: www.curteadeconturi.ro

Curtea de Conturi este organismul de stat din România care are rolul de a controla folosirea resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Rapoartele Curţii de Conturi sunt puse la dispoziţia Parlamentului, autorităţilor şi instituţiilor publice şi contribuabililor. Este una dintre instituţiile fundamentale ale statului de drept şi se bucură de independenţă financiară, funcţională, organizatorică şi operaţională în conformitate cu recomandările Declaraţiei de la Lima privind liniile directoare de control al finanţelor publice.

Obiectivele strategice ale instituţiei sunt: gestionarea şi utilizarea corectă şi performantă a fondurilor publice; protejarea intereselor financiare ale statului român şi ale comunităţii Europene; consolidarea capacităţii instituţionale a Curţii de Conturi a României ca instituţie independentă, profesională şi credibilă de control şi audit public extern al fondurilor publice; asigurarea armonizării cu standardele internaţionale adoptate de Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI) şi cu Liniile Directoare Europene de implementare a acestora; implementarea cadrului legislativ armonizat în domeniul auditului public extern, pe măsura evoluţiei bunei practici internaţionale.